Phụ Gia Cho Vữa – Crocodile Acrylic Bondcrete

  • Trọng lượng tịnh: 1 L, 3.75 L & 20 L